ALGEMENE VOORWAARDEN

Sanchez Advocatenpraktijk stelt zich ten doel de uitoefening van de praktijk van advocaat in de ruimste zin des woords.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Sanchez Advocatenpraktijk (Mr J.P. Sanchez Montoto).
De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op de leden van Sanchez Advocatenpraktijk, het bestuur alsmede degenen die voor Sanchez Advocatenpraktijk werkzaam zijn. 

 1. Opdracht
  1.1  Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en te zijn aanvaard door Sanchez Advocatenpraktijk. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze algemene voorwaarden niet van toepassing.
  1.2  De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
  1.3  De opdrachtgever vrijwaart Sanchez Advocatenpraktijk tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet. 

 1. Kosten
  2.1  De declaratie bestaat uit honorarium, BTW, kantoorkosten en – in voorkomend geval – verschotten.
  2.2  Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
  2.3  Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Sanchez Advocatenpraktijk vastgestelde basis uurtarief. Sanchez Advocatenpraktijk behoudt zich het recht voor het basis uurtarief jaarlijks aan te passen.
  2.4  De verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Sanchez Advocatenpraktijk ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald. Het betreft kosten zoals onder meer griffierecht, reis- en verblijfkosten. De kantoorkosten zoals porto, telefoon, telefax, e.d., worden forfaitair gesteld op 6% van het honorarium.
  2.5  Sanchez Advocatenpraktijk kan een voorschot in rekening brengen dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht dient te worden betaald. Het voorschot is afhankelijk van het belang en de spoedeisendheid van de zaak. Dit voorschot wordt bij de einddeclaratie verrekend. 

 1. Betaling
  3.1 Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt telkens na afloop van een periode van maximaal één kalendermaand gedeclareerd.
  3.2 Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen veertien dagen na de declaratiedatum.
  3.3 De betalingstermijn van elke declaratie bedraagt veertien dagen. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande declaratiebedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten bedrage van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 50.
  3.4 Indien een declaratie niet wordt voldaan, kan Sanchez Advocatenpraktijk weigeren zijn werkzaamheden aan te vangen en kan hij deze opschorten of staken, zulks nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Sanchez Advocatenpraktijk is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden. 

 1. Aansprakelijkheid
  4.1 Indien de uitvoering van een opdracht door Sanchez Advocatenpraktijk leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Sanchez Advocatenpraktijk wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Sanchez Advocatenpraktijk komt.
  4.2 Sanchez Advocatenpraktijk is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
  De keuze van de door Sanchez Advocatenpraktijk in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Sanchez Advocatenpraktijk is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Sanchez Advocatenpraktijk.

 1. Gegevens van de opdrachtgever
  5.1  Sanchez Advocatenpraktijk registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van de opdrachtgever. Een ieder die gebruik maakt van de diensten van Sanchez Advocatenpraktijk geeft op voorhand aan degenen die deze diensten verlenen de toestemming om de gegevens, waarvan kennisneming door anderen dan de direct betrokkenen van Sanchez Advocatenpraktijk nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van relatiebeheer, ter kennis van die anderen te brengen.

 1. Archivering
  6.1 Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht desgewenst aan de opdrachtgever worden verstrekt. Het betreffende dossier wordt gedurende ten minste vijf jaar bewaard. 

 1. Toepasselijk recht
  7.1 Op de rechtsverhouding tussen Sanchez Advocatenpraktijk en zijn opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  7.2 Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen Sanchez Advocatenpraktijk en een opdrachtgever kennis te nemen.