Arbeidsmigratierecht

 

Arbeidsmigratierecht (tewerkstellingsvergunningen)

Algemeen

De huidige Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsmigratie maakt het voor een werkgever bijzonder moeilijk om een tewerkstellingsvergunning (TWV) te verkrijgen ten behoeve van een werknemer afkomstig buiten de Europese Unie. Het traject dat dient te worden afgelegd voor een TWV zit vol met juridische voetangels en klemmen, waar de aanvrager zich niet altijd bewust van is. Dit kan in veel gevallen leiden tot een afwijzing van een aanvraag door het UWV WERK bedrijf (UWV), het bestuursorgaan dat de aanvraag voor TWV’s in behandeling neemt. Bij het UWV is het een bekend feit dat gemaakte fouten bij het indienen van een aanvraag niet of zeer moeilijk kunnen worden hersteld. Dit heeft alles te maken met de poortwachtersfunctie die het UWV vervult: één van haar wettelijke taken is het beschermen van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning

Om de kansen voor een succesvolle aanvraag aanzienlijk te vergroten, kunt u als werkgever de aanvraag van A tot Z aan ons overlaten. Aangezien met deze aanvraag veelal een traject voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning gelijktijdig dient te lopen, kunnen wij voor u tevens de aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) c.q. verblijfsvergunning indienen. Gedurende de doorlooptijd van deze procedures kunnen wij u desgewenst met juridisch advies van dienst zijn met betrekking tot uw aanvragen.

Een tewerkstellingsvergunning als resultaat

Wij stellen alles in het werk om het enige belangrijke resultaat te behalen: een TWV voor u als werkgever. Indien echter de aanvraag onverhoopt wordt afgewezen, kunnen wij een bezwaarschrift indienen en eventueel een procedure bij de rechtbank starten. Indien wij van mening zijn dat een bepaalde aanvraag gezien onze ervaringen bij voorbaat kansloos is, zullen wij u dit duidelijk te kennen geven. Bij het afwegen van alle hierbij betrokken belangen bent u uiteindelijk degene die beslist om een aanvraag voor een TWV al dan niet in te dienen.

Specialist arbeidsmigratierecht

Wij hebben specialisten op het terrein van arbeidsmigratie. Zij weten dan ook precies waarop gelet moet worden bij het indienen van een aanvraag voor een TWV. Uiteraard houden zij hun kennis bij en volgen alle beleidswijzigingen en de rechtspraak op de voet. Gelet hierop is het van belang om in een vroegtijdig stadium – bij voorkeur ruim vóór het indienen van een aanvraag – ons in te schakelen.